رؤسا و مدیران

تعداد بازدید:۵۹۳۰

ریاست دانشکده

دکتر عباس اخوان سپهی 

دانشکده علوم زیستی

تخصص: دکتری میکروبیولوژی - استاد

پست الکترونیکی : 

رزومه: /file/download/page/1605512731-cv.dr.akhavan-1.doc

 

 

معاونت دانشکده

‌‌‌‌

دکترفریبا شریف نیا 

       دانشیار

دانشکده:علوم زیستی

گروه:زیست شناسی علوم گیاهی

پست الکترونیکی : f_sharifnia@iau-tnb.ac.ir

آخرین ویرایش۲۳ شهریور ۱۴۰۰