فهرست رشته های تحصیلی

نمایش 1 تا 6 مورد از کل 6 مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
دانشکده علوم زیستیزیست شناسیکارشناسی ارشد بیوشیمیکارشناسی ارشد
دانشکده علوم زیستیکارشناسی ارشد زیست شناسیبیوفیزیکدکترای تخصصی
دانشکده علوم زیستیکارشناسی ارشد زیست شناسیژنتیکدکترای تخصصی
دانشکده علوم زیستیزیست شناسیکارشناسی ارشد بیوشیمیکارشناسی ارشد
دانشکده علوم زیستیکارشناسی ارشد زیست شناسیبیوفیزیکدکترای تخصصی
دانشکده علوم زیستیکارشناسی ارشد زیست شناسیژنتیکدکترای تخصصی