دفتر تلفن

ردیفعنوان واحدعنوان سازمانتلفن داخلیتلفن مستقیم
1ریاستعلوم زیستی22951007203
2معاون دانشکدهعلوم زیستی22968271204
3مدیر گروه زیست شناسیعلوم زیستی22949794 – 22946018- 22950955272
4دفتر ریاستدانشکده علوم زیستی22951007261
5مدیر گروه میکروبیولوژیعلوم زیستی22949794 – 22946018- 22950955219
6امور فرهنگیعلوم زیستی22944324223
7امور اداریعلوم زیستی22949794 – 22946018- 22950955239
8اداره آموزشعلوم زیستی22949794 – 22946018- 22950955263
9امور پژوهشعلوم زیستی22949794 – 22946018- 22950955221
10امتحاناتعلوم زیستی22949794 – 22946018- 22950955273
نمایش 1 تا 10 مورد از کل 31 مورد.