آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش 21 تا 40 مورد از کل 213 مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
نگارش پایان نامهفرم های پژوهشی
منشور اخلاقیفرم های پژوهشی
مراحل دفاع و تسویهفرم های پژوهشی
فرم دفاع دکتریفرم های پژوهشی
فرم صورتجلسه دفاع ارشد ماقبل تا ۹۴فرم های پژوهشی
فرم تعیین داور دکتریفرم های پژوهشی
فرم تعیین داور ارشدفرم های پژوهشی
اصالت پایان نامهفرم های پژوهشی
پروپوزال کارشناسی ارشدفرم های پژوهشی
پروپوزال دکتریفرم های پژوهشی
درختواره دکتری زیست شناسی - سلولی و تکوینی گیاهی ورودیهای ۹۶ به بعددرختواره های درسی
فرم تحویل درختوارهدرختواره های درسی
درختواره کارشناسی رشته آموش زیست شناسی ورودیهای ۹۶ به بعددرختواره های درسی
فرم تحویل درختوارهدرختواره های درسی
درختواره دکتری رشته بیو شیمی ورودی ۹۶ به بعددرختواره های درسی
فرم تحویل درختوارهدرختواره های درسی
درختواره کارشناسی رشته میکروبیولوژی ورودی ۹۶ به بعددرختواره های درسی
درختواره کارشناسی رشته زیست شناسی سلولی و ملکولی ورودی ۹۶ به بعددرختواره های درسی
جدول زمانبندی حذف و اضافه ۹۷-۹۶ علوم زیستی۱.آموزشی - دانشجویان
درختواره کارشناسی رشته دروس عمومیدرختواره های درسی