نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۴ مورد.
عنواندانلود فایل
 
فرم درخواست معافیت از فعالیت ورزشی
جدول زمانبندی حذف و اضافه ۹۷-۹۶ علوم زیستی۱.
جدول ثبت نام دانشجو قدیمی ارشد و دکتری زیستی۹۶-۹۷
جدول ثبت نام دانشجو کارشناسی قدیمی علوم زیستی ۹۷-۹۶
فرمهای آموزشی ثبت نام مقطع کارشناسی پیوسته نیمسال اول 96-95
فرمهای آموزشی ثبت نام مقطع دکترای تخصصی نیمسال اول 96-95
فرمهای آموزشی ثبت نام مقطع کارشناسی ارشد نیمسال اول 96-95
فرمهای آموزشی ثبت نام مقطع کارشناسی ناپیوسته نیمسال اول 96-95
فرم تسویه حساب کلیه دانشکده ها - مقطع کارشناسی ارشد و دکتری
فرم تسویه حساب دانشجویان انصرافی، قطع رابطه، انتقالی و تغییر رشته و اخراجی مقاطع کاردانی و کارشناسی
فرم تسویه حساب دانشجویان انصرافی، قطع رابطه، انتقالی و تغییر رشته و اخراجی مقاطع کاردانی و کارشناسی
فرم تسویه حساب دانشجویان انصرافی، قطع رابطه، انتقالی و تغییر رشته و اخراجی مقاطع کاردانی و کارشناسی
فرم تسویه حساب دانشجویان انصرافی، قطع رابطه، انتقالی و تغییر رشته و اخراجی مقاطع کاردانی و کارشناسی
فرم تسویه حساب دانشجویان فارغ التحصیل مقاطع کاردانی و کارشناسی
فرم تسویه حساب دانشجویان فارغ التحصیل مقاطع کاردانی و کارشناسی
فرم تسویه حساب دانشجویان فارغ التحصیل مقاطع کاردانی و کارشناسی
فرم تسویه حساب دانشجویان فارغ التحصیل مقاطع کاردانی و کارشناسی
فرم درخواست حذف بیش از سه درس دانشجویانیکه در امتحانات شرکت ننموده اند (ماده 35 آئین نامه آموزشی )
فرم درخواست حذف بیش از سه درس بر اساس ماده های 31 و 32 آئین نامه آموزشی
فرم درخواست حذف کلیه واحد های انتخابی ( ماده 38 آئین نامه آموزشی )