نشست تخصصی ارزیابی الحاق کشور به رژیم حقوقی بین المللی