رؤسا و مدیران

ریاست دانشکده

 

 

 

 

 

دکتراحمد مجد

تخصص: دکتری سیتولوژی و موفوژنز گیاهی

پست الکترونیکی : a_majd@iau-tnb.ac.ir

آدرس سایت شخصی: http://majd.faculty.iau-tnb.ac.ir/faculty/fa/index.html‌

مشاهده رزومه

 

معاونت دانشکده

‌‌‌

دکترصدیقه اربابیان

تخصص: دکتری علوم گیاهی-سلولی تکوینی

پست الکترونیکی :s_arbabian@iau-tnb.ac.ir

آدرس صفحه شخصی: http://arbabian.faculty.iau-tnb.ac.ir/faculty/fa/index.html‌

مشاهده رزومه