اخبار

قابل توجه دانشجویان گرامی

قابل توجه دانشجویان گرامی

ارسال بخشنامه سازمان شماره ۴۳۲۴۴مورخ ۲۰ مهر ۹۸ در خصوص تعداد واحد انتخابی در هر نیمسال دانشجویان دکتری تخصصی غیر علوم پزشکی ...

ادامه مطلب