دفتر تلفن


نمایش 1 تا 10 مورد از کل 31 مورد.
ردیفعنوان واحدعنوان سازمانتلفن داخلی
6امور فرهنگیعلوم زیستی22944324
11برنامه ریزیعلوم زیستی22949793-22949794 – 22946018- 22950955
3مدیر گروه زیست شناسیعلوم زیستی22949794 – 22946018- 22950955
5مدیر گروه میکروبیولوژیعلوم زیستی22949794 – 22946018- 22950955
7امور اداریعلوم زیستی22949794 – 22946018- 22950955
8اداره آموزشعلوم زیستی22949794 – 22946018- 22950955
9امور پژوهشعلوم زیستی22949794 – 22946018- 22950955
10امتحاناتعلوم زیستی22949794 – 22946018- 22950955
12دبیرخانه و تایپعلوم زیستی22949794 – 22946018- 22950955
13امور فرهنگیعلوم زیستی22949794 – 22946018- 22950955