دفتر تلفن


نمایش 1 تا 10 مورد از کل 31 مورد.
ردیفعنوان واحدعنوان سازمانتلفن داخلی
20اتاق اساتیدعلوم زیستی22949794 – 22946018- 22950955
8اداره آموزشعلوم زیستی22949794 – 22946018- 22950955
10امتحاناتعلوم زیستی22949794 – 22946018- 22950955
15امتحانات گروه زیست شناسیعلوم زیستی22949794 – 22946018- 22950955
7امور اداریعلوم زیستی22949794 – 22946018- 22950955
28امور دانشجوییعلوم زیستی22949794 – 22946018- 22950955
6امور فرهنگیعلوم زیستی22944324
13امور فرهنگیعلوم زیستی22949794 – 22946018- 22950955
18امور مالیعلوم زیستی22961106
9امور پژوهشعلوم زیستی22949794 – 22946018- 22950955