دفتر تلفن


نمایش 21 تا 30 مورد از کل 31 مورد.
ردیفعنوان واحدعنوان سازمانتلفن داخلی
25کارشناس آموزش- گروه زیست شناسیعلوم زیستی22949794 – 22946018- 22950955
26کارشناس آموزش- گروه میکروبیولوژیعلوم زیستی22949794 – 22946018- 22950955
27کارشناس آموزش - گروه دبیری زیستعلوم زیستی22949794 – 22946018- 22950955
28امور دانشجوییعلوم زیستی22949794 – 22946018- 22950955
29انتظامات برادرانعلوم زیستی22949794 – 22946018- 22950955
30انتظامات خواهرانعلوم زیستی22949794 – 22946018- 22950955
1ریاستعلوم زیستی22951007
4دفتر ریاستدانشکده علوم زیستی22951007
31تلفن خانهعلوم زیستی22955900- 22950955- 22946018-
18امور مالیعلوم زیستی22961106