دفتر تلفن


نمایش 21 تا 30 مورد از کل 31 مورد.
ردیفعنوان واحدعنوان سازمانتلفن داخلی
12دبیرخانه و تایپعلوم زیستی22949794 – 22946018- 22950955
4دفتر ریاستدانشکده علوم زیستی22951007
1ریاستعلوم زیستی22951007
17سایت کامپیوترعلوم زیستی22949794 – 22946018- 22950955
3مدیر گروه زیست شناسیعلوم زیستی22949794 – 22946018- 22950955
5مدیر گروه میکروبیولوژیعلوم زیستی22949794 – 22946018- 22950955
2معاون دانشکدهعلوم زیستی22968271
27کارشناس آموزش - گروه دبیری زیستعلوم زیستی22949794 – 22946018- 22950955
25کارشناس آموزش- گروه زیست شناسیعلوم زیستی22949794 – 22946018- 22950955
26کارشناس آموزش- گروه میکروبیولوژیعلوم زیستی22949794 – 22946018- 22950955