دفتر تلفن


نمایش 1 تا 10 مورد از کل 31 مورد.
ردیفعنوان واحدعنوان سازمانتلفن داخلی
1ریاستعلوم زیستی22951007
2معاون دانشکدهعلوم زیستی22968271
3مدیر گروه زیست شناسیعلوم زیستی22949794 – 22946018- 22950955
4دفتر ریاستدانشکده علوم زیستی22951007
5مدیر گروه میکروبیولوژیعلوم زیستی22949794 – 22946018- 22950955
6امور فرهنگیعلوم زیستی22944324
7امور اداریعلوم زیستی22949794 – 22946018- 22950955
8اداره آموزشعلوم زیستی22949794 – 22946018- 22950955
9امور پژوهشعلوم زیستی22949794 – 22946018- 22950955
10امتحاناتعلوم زیستی22949794 – 22946018- 22950955