لیست رشته های تحصیلی

نمایش 161 تا 180 مورد از کل 458 مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
دانشکده علوم انسانیفلسفهفلسفه غرب (کارشناسی ارشد)کارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانیفلسفهفلسفه کارشناسیکارشناسی
دانشکده علوم انسانیفلسفهپژوهش هنر(کارشناسی ارشد)کارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانیفلسفهفلسفه هنر(دکتری)دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانیزبان وادبیات فارسیزبان و ادبیات فارسی (کارشناسی ارشد)کارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانیزبان وادبیات فارسیزبان و ادبیات فارسی کارشناسیکارشناسی
دانشکده علوم انسانیزبان وادبیات فارسیدکتری زبان و ادبیات فارسیدکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانیزبان وادبیات فارسیکارشناسی ارشد تطبیقی (عربی-فارسی)کارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانیزبان وادبیات فارسیزبان و ادبیات فارسی (دکتری)دکترای تخصصی
دانشکده علوم پایهآمارکارشناسی ارشد آمارکارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایهآمارکارشناسی ارشد آمار ریاضیکارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایهریاضیکارشناسی ریاضیات کاربردیکارشناسی
دانشکده علوم پایهریاضیکارشناسی ریاضیات و کاربردهاکارشناسی
دانشکده علوم پایهریاضیکارشناسی ارشد ریاضی محض آنالیزکارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایهریاضیکارشناسی ارشد محض جبرکارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایهریاضیکارشناسی ارشد محض هندسه توپولوژیکارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایهریاضیکارشناسی ارشد ریاضی کاربردی- تحقیق در عملیاتکارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایهریاضیکارشناسی ارشد ریاضیات مالیکارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایهریاضیدکتری ریاضی کاربردیدکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانیعلوم اجتماعیجامعه شناسی (کارشناسی ارشد )کارشناسی ارشد