لیست رشته های تحصیلی

نمایش 161 تا 180 مورد از کل 458 مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
دانشکده علوم انسانیزبان وادبیات فارسیدکتری زبان و ادبیات فارسیدکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانیعلوم اجتماعیعلوم اجتماعی- جامعه شناسی(کارشناسی ارشد)کارشناسی ارشد
دانشکده مدیریت و علوم اجتماعیکارشناسی مدیریت فرهنگیمدیریت فرهنگی و هنریدکترای تخصصی
دانشکده علوم پایهزمین شناسی ( کارشناسی )تکتونیک ( کارشناسی ارشد )کارشناسی ارشد
دانشکده زبانهای خارجیزبان و ادبیات عربکارشناسی ارشد زبان وادبیات عربیکارشناسی ارشد
دانشکده برق و کامپیوترمهندسی کامپیوترکارشناسی رایانش امنکارشناسی پیوسته
دانشکده علوم پایهریاضیکارشناسی ارشد محض جبرکارشناسی ارشد
دانشکده شیمیصنایع شیمیاییکارشناسی نا پیوسته مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیاییکارشناسی پیوسته
دانشکده مدیریت و علوم اجتماعیکارشناسی ارشد مدیریت دولتیدکتری مدیریت دولتیدکترای تخصصی
دانشکده علوم پایهزمین شناسی ( کارشناسی )تکتونیک ( دکتری . Ph. D )دکترای تخصصی
دانشکده زبانهای خارجیزبان و ادبیات انگلیسیکارشناسی زبان و ادبیات انگلیسیکارشناسی پیوسته
دانشکده برق و کامپیوترمهندسی برقکارشناسی ارشد سیستمهای قدرتکارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانیعلوم اجتماعیجامعه شناسی گرایش اقتصادی و توسعه(دکتری)دکترای تخصصی
دانشکده شیمیشیمیدکتری شیمی آلیدکترای تخصصی
دانشکده مدیریت و علوم اجتماعیکارشناسی ارشد حسابداریحسابداریدکترای تخصصی
دانشکده علوم و فنون دریاییزیست شناسی دریادکتری بوم شناسی دریادکترای تخصصی
دانشکده شیمیشیمیکارشناسی ارشدشیمی معدنیکارشناسی ارشد
دانشکده برق و کامپیوترکارشناسی ارشد فناوری اطلاعاتتجارت الکترونیکیدکترای تخصصی
دانشکده علوم پایهژئوفیزیک ( دکتری. Ph. D در گرایش زلزله شناسی )دکتری زلزله شناسیدکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانیعلوم تربیتیعلوم تربیتی - برنامه ریزی درسی( کارشناسی ارشد)کارشناسی ارشد