لیست رشته های تحصیلی

نمایش 141 تا 160 مورد از کل 458 مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
دانشکده علوم انسانیحقوقحقوق تجارت بین المللدکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانیحقوقحقوق بین الملل عمومی (دکتری)دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانیحقوقحقوق تجارت بین الملل(کارشناسی ارشد)کارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانیحقوقحقوق خصوصی(دکتری)دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانیحقوقحقوق عمومی (دکتری)دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانیحقوقحقوق عمومی (کارشناسی ارشد)کارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانیحقوقحقوق کیفری و جرم شناسی(دکتری)دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانیحقوقروابط بین الملل(دکتری)دکترای تخصصی
دانشکده علوم پایهفیزیکفیزیک مهندسیدکترای تخصصی
دانشکده علوم پایهفیزیککارشناسی-هسته ایکارشناسی
دانشکده علوم پایهفیزیککارشناسی جامدکارشناسی
دانشکده علوم پایهفیزیککارشناسی هواشناسیکارشناسی
دانشکده علوم پایهفیزیککارشناسی کاربردیکارشناسی
دانشکده علوم پایهفیزیککارشناسی ارشد اتمی و مولکولیکارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایهفیزیککارشناسی ارشد ذرات بنیادیکارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایهفیزیککارشناسی ارشد هسته ایکارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایهفیزیککارشناسی ارشد جامدکارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایهفیزیکدکتری اتمی و مولکولیدکترای تخصصی
دانشکده علوم پایهفیزیکدکتری ذرات بنیادیدکترای تخصصی
دانشکده علوم پایهفیزیکدکتری جامددکترای تخصصی