لیست رشته های تحصیلی

نمایش 121 تا 140 مورد از کل 458 مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
دانشکده مدیریت و علوم اجتماعیکارشناسی حسابداریحسابداری - حسابرسیدکترای تخصصی
دانشکده علوم و فنون دریاییزیست شناسی دریادکتری بوم شناسی دریادکترای تخصصی
دانشکده شیمیصنایع شیمیاییکارشناسی نا پیوسته مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیاییکارشناسی پیوسته
دانشکده علوم پایهزمین شناسی ( کارشناسی )زمین شناسی اقتصادی ( دکتری . Ph. D )دکترای تخصصی
دانشکده زبانهای خارجیزبان و ادبیات انگلیسیکارشناسی زبان و ادبیات انگلیسیکارشناسی پیوسته
دانشکده برق و کامپیوترمهندسی برقکارشناسی ارشد سیستمهای قدرتکارشناسی ارشد
دانشکده علوم و فنون دریاییمهندسی سیستم های انرژیکارشناسی ارشد مهندسی سیستم های انرژیکارشناسی ارشد
دانشکده شیمیشیمیدکتری شیمی معدنیدکترای تخصصی
دانشکده علوم و فنون دریاییمحیط زیسترشته علوم دریاییدکترای تخصصی
دانشکده شیمیشیمیکارشناسی ارشد شیمی تجزیهکارشناسی ارشد
دانشکده مدیریت و علوم اجتماعیکارشناسی ارشد مدیریت بازرگانیمدیریت بازرگانی - مدیریت مالیدکترای تخصصی
دانشکده علوم زیستیکارشناس زبان انگلیسیکارشناس زبان انگلیسیدکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانیعلوم تربیتیعلوم تربیتی - برنامه ریزی آموزشی(کارشناسی ارشد)کارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانیعلوم سیاسیعلوم سیاسی(کارشناسی ارشد)کارشناسی ارشد
دانشکده شیمیشیمیدکتری شیمی فیزیکدکترای تخصصی
دانشکده مدیریت و علوم اجتماعیمدیریتمدیریت شهریدکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسیمهندسی شیمیکارشتاسی ارشد شیمی - فرآیندهای جداسازیکارشناسی ارشد
دانشکده شیمیفیتو شیمیکارشناسی ارشد فیتو شیمیکارشناسی ارشد
دانشکده فنی و مهندسیمهندسی شیمیکارشناسی ارشد شیمی - بیوتکنولوژیکارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایهفیزیککارشناسی ارشد هسته ایکارشناسی ارشد