لیست رشته های تحصیلی

نمایش 101 تا 120 مورد از کل 458 مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
دانشکده زبانهای خارجیزبان شناسیکارشناسی ارشد زبان شناسی همگانیکارشناسی ارشد
دانشکده زبانهای خارجیزبان شناسیدکتری زبان شناسی همگانیدکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانیکتابداری واطلاع رسانیکتابداری و اطلاع رسانی (دکتری)دکترای تخصصی
دانشکده شیمیصنایع شیمیاییکارشناسی نا پیوسته مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیاییکارشناسی
دانشکده علوم انسانیروان سنجیسنجش و انداره گیری (کارشناسی ارشد)کارشناسی ارشد
دانشکده شیمیشیمیکارشناسی شیمی محضکارشناسی
دانشکده شیمیشیمیکارشناسی ارشد شیمی آلیکارشناسی ارشد
دانشکده شیمیشیمیکارشناسی ارشد شیمی تجزیهکارشناسی ارشد
دانشکده شیمیشیمیکارشناسی ارشدشیمی معدنیکارشناسی ارشد
دانشکده شیمیشیمیکارشناسی ارشد شیمی فیزیککارشناسی ارشد
دانشکده شیمیشیمیکارشناسی شیمی فناوری اطلاعاتکارشناسی
دانشکده شیمیشیمیدکتری شیمی معدنیدکترای تخصصی
دانشکده شیمیشیمیدکتری شیمی آلیدکترای تخصصی
دانشکده شیمیشیمیدکتری شیمی کاربردیدکترای تخصصی
دانشکده شیمیشیمیدکتری شیمی تجزیهدکترای تخصصی
دانشکده شیمیشیمیدکتری شیمی فیزیکدکترای تخصصی
دانشکده شیمیشیمیکارشناسی ارشد فیتوشیمیکارشناسی ارشد
دانشکده شیمیشیمیکارشناسی ارشد شیمی داروییکارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانیعلوم تربیتیکارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی و درسیکارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانیعلوم تربیتیعلوم تربیتی - برنامه ریزی آموزشی(کارشناسی ارشد)کارشناسی ارشد