لیست رشته های تحصیلی

نمایش 81 تا 100 مورد از کل 458 مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
دانشکده علوم انسانیعلوم اجتماعیعلوم ارتباطات(دکتری)دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانیعلوم تربیتیکارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی و درسیکارشناسی ارشد
دانشکده مدیریت و علوم اجتماعیکارشناسی ارشد مدیریت بازرگانیمدیریت بازرگانی - مدیریت مالیدکترای تخصصی
دانشکده علوم و فنون دریاییمهندسی سیستم های انرژیکارشناسی ارشد مهندسی سیستم های انرژیکارشناسی ارشد
دانشکده شیمیشیمیدکتری شیمی تجزیهدکترای تخصصی
دانشکده مدیریت و علوم اجتماعیکارشناسی ارشد مدیریت دولتیآموزش و بهسازی منابع انسانیدکترای تخصصی
دانشکده علوم پایهزمین شناسی ( کارشناسی )زمین شناسی اقتصادی ( کارشناسی ارشد )کارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانیعلوم سیاسیعلوم سیاسی(کارشناسی ارشد)کارشناسی ارشد
دانشکده مدیریت و علوم اجتماعیمدیریتدکتری مدیرت خدمات بهداشتی و درمانیدکترای تخصصی
دانشکده علوم و فنون دریاییمهندسی کشاورزیدکتری تخصصی زراعتدکترای تخصصی
دانشکده زبانهای خارجیآموزش زبان انگلیسیکارشناسی ناپیوسته آموزش زبان انگلیسیکارشناسی پیوسته
دانشکده برق و کامپیوترمهندسی کامپیوترکارشناسی ارشد نرم افزارکارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایهزمین شناسی ( کارشناسی )چینه شناسی و فسیل شناسی ( دکتری .Ph. D )دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانیعلم اطلاعات ودانش شناسیعلوم کتابداری و اطلاع رسانی(کارشناسی ارشد)کارشناسی ارشد
دانشکده مدیریت و علوم اجتماعیکارشناسی ارشد مدیریت صنعتیمدیریت صنعتی - مالیدکترای تخصصی
دانشکده علوم و فنون دریاییمهندسی سیستم های انرژیکارشناسی ارشد انرژی و محیط زیستکارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانیعلم اطلاعات ودانش شناسیمدیریت کتابخانه های دانشگاهی (کارشناسی ارشد)کارشناسی ارشد
دانشکده برق و کامپیوترمهندسی کامپیوتردکتری هوش مصنوعیدکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانیعلوم تربیتیعلوم تربیتی - برنامه ریزی درسی( کارشناسی ارشد)کارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانیحقوقحقوق تجارت بین الملل(کارشناسی ارشد)کارشناسی ارشد