لیست رشته های تحصیلی

نمایش 81 تا 100 مورد از کل 458 مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
دانشکده مدیریت و علوم اجتماعیکارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعاتمدیریت فناوری اطلاعات - مدیریت منابع اطلاعاتیدکترای تخصصی
دانشکده علوم پایهژئوفیزیک ( دکتری. Ph. D در گرایش زلزله شناسی )دکتری زلزله شناسیدکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسیمهندسی شیمیکارشناسی ارشد ترمودینامیک و سینتیککارشناسی ارشد
دانشکده زبانهای خارجیمترجمی زبان انگلیسیکارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسیکارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانیزبان وادبیات فارسیزبان و ادبیات فارسی کارشناسیکارشناسی پیوسته
دانشکده الهیات و معارف اسلامیالهیات و معارف اسلامی علوم قرآن و حدیثکارشناسی علوم و معارف قران خواهران و برادرانکارشناسی پیوسته
دانشکده مدیریت و علوم اجتماعیکارشناسی مدیریت فرهنگیمدیریت فرهنگی و هنریدکترای تخصصی
دانشکده علوم پایهزمین شناسی ( کارشناسی )زمین شناسی نفت ( کارشناسی ارشد )کارشناسی ارشد
دانشکده برق و کامپیوترمهندسی کامپیوترکارشناسی معماری سیستم های کامپیوتریکارشناسی پیوسته
دانشکده زبانهای خارجیزبان و ادبیات انگلیسیکارشناسی زبان و ادبیات انگلیسیکارشناسی پیوسته
دانشکده علوم پایهریاضیکارشناسی ارشد ریاضی محض آنالیزکارشناسی ارشد
دانشکده الهیات و معارف اسلامیالهیات و معارف اسلامیکارشناسی ارشد فقه و حقوق جزاکارشناسی ارشد
دانشکده مدیریت و علوم اجتماعیکارشناسی ارشد مدیریت دولتیدکتری مدیریت آموزشیدکترای تخصصی
دانشکده علوم پایهزمین شناسی ( کارشناسی )پترولوژی ( دکتری . Ph. D )دکترای تخصصی
دانشکده برق و کامپیوترمهندسی برقکارشناسی ارشد مهندسی برق کنترلکارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانیعلوم اجتماعیجامعه شناسی گرایش مسائل اجتماعی ایران(دکتری)دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانیعلوم اجتماعیعلوم اجتماعی کارشناسیکارشناسی پیوسته
دانشکده زبانهای خارجیزبان و ادبیات عربکارشناسی زبان وادبیات عربیکارشناسی پیوسته
دانشکده مدیریت و علوم اجتماعیکارشناسی مدیریت بازرگانیکارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانیکارشناسی پیوسته
دانشکده علوم و فنون دریاییمحیط زیستدکتری آمایش محیط زیستدکترای تخصصی