لیست رشته های تحصیلی

نمایش 61 تا 80 مورد از کل 458 مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
دانشکده علوم پایهفیزیککارشناسی ارشد ذرات بنیادیکارشناسی ارشد
دانشکده فنی و مهندسیمهندسی شیمیکارشناسی ارشد ترمودینامیک و سینتیککارشناسی ارشد
دانشکده زبانهای خارجیمترجمی زبان انگلیسیکارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسیکارشناسی ارشد
دانشکده مدیریت و علوم اجتماعیکارشناسی مدیریت فرهنگیمدیریت فرهنگی و هنریدکترای تخصصی
دانشکده علوم پایهریاضیکارشناسی ریاضیات کاربردیکارشناسی پیوسته
دانشکده الهیات و معارف اسلامیالهیات و معارف اسلامی علوم قرآن و حدیثکارشناسی علوم و معارف قران خواهران و برادرانکارشناسی پیوسته
دانشکده برق و کامپیوترمهندسی کامپیوترکارشناسی معماری سیستم های کامپیوتریکارشناسی پیوسته
دانشکده علوم پایهفیزیکدکتری اتمی و مولکولیدکترای تخصصی
دانشکده زبانهای خارجیزبان و ادبیات انگلیسیکارشناسی زبان و ادبیات انگلیسیکارشناسی پیوسته
دانشکده مدیریت و علوم اجتماعیکارشناسی ارشد مدیریت دولتیدکتری مدیریت آموزشیدکترای تخصصی
دانشکده علوم پایهژئوفیزیک ( دکتری. Ph. D در گرایش زلزله شناسی )دکتری زلزله شناسیدکترای تخصصی
دانشکده الهیات و معارف اسلامیالهیات و معارف اسلامیکارشناسی ارشد فقه و حقوق جزاکارشناسی ارشد
دانشکده برق و کامپیوترمهندسی برقکارشناسی ارشد مهندسی برق کنترلکارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانیزبان وادبیات فارسیزبان و ادبیات فارسی کارشناسیکارشناسی پیوسته
دانشکده علوم انسانیعلوم اجتماعیجامعه شناسی گرایش مسائل اجتماعی ایران(دکتری)دکترای تخصصی
دانشکده مدیریت و علوم اجتماعیکارشناسی مدیریت بازرگانیکارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانیکارشناسی پیوسته
دانشکده علوم پایهزمین شناسی ( کارشناسی )زمین شناسی نفت ( کارشناسی ارشد )کارشناسی ارشد
دانشکده زبانهای خارجیزبان و ادبیات عربکارشناسی زبان وادبیات عربیکارشناسی پیوسته
دانشکده مدیریت و علوم اجتماعیدانشکده مدیریتدکتری مدیریت و برنامه ریزی علوم فرهنگیدکترای تخصصی
دانشکده علوم پایهریاضیکارشناسی ارشد ریاضی محض آنالیزکارشناسی ارشد