لیست رشته های تحصیلی

نمایش 441 تا 458 مورد از کل 458 مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
دانشکده علوم انسانیکتابداری واطلاع رسانیکتابداری و اطلاع رسانی (دکتری)دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانیفلسفهپژوهش هنر(کارشناسی ارشد)کارشناسی ارشد
دانشکده مدیریت و علوم اجتماعیمدیریتکارشناسی ارشد مدیریت اجراییکارشناسی ارشد
دانشکده علوم و فنون دریاییجغرافیا و برنامه ریزیکارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهریکارشناسی ارشد
دانشکده برق و کامپیوترمهندسی کامپیوترکارشناسی فن آوری و اطلاعاتکارشناسی پیوسته
دانشکده علوم پایهزمین شناسی ( کارشناسی )رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی ( کارشناسی ارشد )کارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانیزبان وادبیات فارسیزبان و ادبیات فارسی (دکتری)دکترای تخصصی
دانشکده الهیات و معارف اسلامیالهیات و معارف اسلامیدکتری علوم قرآن و حدیثدکترای تخصصی
دانشکده مدیریت و علوم اجتماعیکارشناسی ارشد علوم اقتصادیعلوم اقتصادیدکترای تخصصی
دانشکده علوم و فنون دریاییعلوم نوینکارشناسی ارشد زیست فناوری دریاکارشناسی ارشد
دانشکده برق و کامپیوترمهندسی کامپیوتردکتری سیستمهای نرم افزاریدکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانیعلوم تربیتیکارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی و درسیکارشناسی ارشد
دانشکده شیمیشیمیدکتری شیمی محضدکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسیمهندسی تکنولوژی صنایع شیمیاییمهندسی تکنولوژی صنایع شیمیاییکارشناسی پیوسته
دانشکده شیمیشیمیکارشناسی ارشد شیمی کاربردیکارشناسی ارشد
دانشکده شیمیفیتو شیمیفیتو شیمیدکترای تخصصی
دانشکده شیمیعلوم و فناوری نانوعلوم و فناوری نانو - نانو شیمیدکترای تخصصی
دانشکده برق و کامپیوترمهندسی برقکارشناسی ارشد مخابراتکارشناسی ارشد