لیست رشته های تحصیلی

نمایش 441 تا 458 مورد از کل 458 مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
دانشکده علوم انسانیعلوم تربیتیکارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی و درسیکارشناسی ارشد
دانشکده مدیریت و علوم اجتماعیکارشناسی ارشد مدیریت دولتیمدیریت کارآفرینی کسب و کار جدیددکترای تخصصی
دانشکده برق و کامپیوترمهندسی کامپیوتردکتری هوش مصنوعیدکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانیحقوقحقوق تجارت بین المللدکترای تخصصی
دانشکده علوم زیستیکارشناسی ارشد زیست شناسیبیوفیزیکدکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانیحقوقکارشناسی حقوقکارشناسی پیوسته
دانشکده علوم انسانیروانشناسیروانشناسی بالینی(کارشناسی ارشد)کارشناسی ارشد
دانشکده مدیریت و علوم اجتماعیکارشناسی حسابداریحسابداری - مالیاتیدکترای تخصصی
دانشکده برق و کامپیوترعلوم کامپیوترکارشناسی ارشد سیستم های کامپیوتریکارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایهفیزیکفیزیک مهندسیدکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسیمهندسی شیمیکارشناسی ارشد شیمی - فرآیندکارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانیحقوقحقوق خصوصی(دکتری)دکترای تخصصی
دانشکده شیمیشیمیدکتری شیمی محضدکترای تخصصی
دانشکده فنی و مهندسیمهندسی تکنولوژی صنایع شیمیاییمهندسی تکنولوژی صنایع شیمیاییکارشناسی پیوسته
دانشکده شیمیشیمیکارشناسی ارشد شیمی کاربردیکارشناسی ارشد
دانشکده شیمیفیتو شیمیفیتو شیمیدکترای تخصصی
دانشکده شیمیعلوم و فناوری نانوعلوم و فناوری نانو - نانو شیمیدکترای تخصصی
دانشکده برق و کامپیوترمهندسی برقکارشناسی ارشد مخابراتکارشناسی ارشد