لیست رشته های تحصیلی

نمایش 21 تا 40 مورد از کل 458 مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
دانشکده الهیات و معارف اسلامیفقه و حقوق اسلامیارشد فقه و حقوق خواهران و برادرانکارشناسی ارشد
دانشکده زبانهای خارجیمترجمی زبان روسیکارشناسی مترجمی زبان روسیکارشناسی
دانشکده زبانهای خارجیمترجمی زبان اسپانیولیکارشناسی مترجمی زبان اسپانیاییکارشناسی
دانشکده زبانهای خارجیمترجمی زبان انگلیسیکارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسیکارشناسی ارشد
دانشکده زبانهای خارجیمترجمی زبان انگلیسیکارشناسی مترجمی زبان انگلیسیکارشناسی
دانشکده زبانهای خارجیزبان و ادبیات انگلیسیدکتری زبان و ادبیات انگلیسیدکترای تخصصی
دانشکده زبانهای خارجیزبان و ادبیات انگلیسیکارشناسی زبان و ادبیات انگلیسیکارشناسی
دانشکده زبانهای خارجیمترجمی زبان ایتالیاییکارشناسی مترجمی زبان ایتالیاییکارشناسی
دانشکده زبانهای خارجیزبان شناسیکارشناسی ارشد زبان شناسی همگانیکارشناسی ارشد
دانشکده زبانهای خارجیزبان شناسیدکتری زبان شناسی همگانیدکترای تخصصی
دانشکده شیمیصنایع شیمیاییکارشناسی نا پیوسته مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیاییکارشناسی
دانشکده شیمیشیمیکارشناسی شیمی محضکارشناسی
دانشکده شیمیشیمیکارشناسی ارشد شیمی کاربردیکارشناسی ارشد
دانشکده شیمیشیمیکارشناسی ارشد شیمی آلیکارشناسی ارشد
دانشکده شیمیشیمیکارشناسی ارشد شیمی تجزیهکارشناسی ارشد
دانشکده شیمیشیمیکارشناسی ارشدشیمی معدنیکارشناسی ارشد
دانشکده شیمیشیمیکارشناسی ارشد شیمی فیزیککارشناسی ارشد
دانشکده شیمیشیمیکارشناسی شیمی فناوری اطلاعاتکارشناسی
دانشکده شیمیشیمیدکتری شیمی معدنیدکترای تخصصی
دانشکده شیمیشیمیدکتری شیمی آلیدکترای تخصصی