لیست رشته های تحصیلی

نمایش 181 تا 200 مورد از کل 458 مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
دانشکده علوم انسانیعلوم اجتماعیعلوم اجتماعی و پژوهشگری (کارشناسی ارشد)کارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانیعلوم اجتماعیعلوم اجتماعی کارشناسیکارشناسی
دانشکده علوم انسانیعلوم اجتماعیجامعه شناسی گرایش اقتصادی و توسعه(دکتری)دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانیعلوم اجتماعیجامعه شناسی گرایش سیاسی (دکتری)دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانیعلوم اجتماعیجامعه شناسی گرایش فرهنگی (دکتری)دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانیعلوم اجتماعیجامعه شناسی گرایش مسائل اجتماعی ایران(دکتری)دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانیعلوم اجتماعیعلوم اجتماعی- جامعه شناسی(کارشناسی ارشد)کارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانیعلوم اجتماعیعلوم اجتماعی - مردم شناسی(کارشناسی ارشد)کارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانیعلوم اجتماعیعلوم اجتماعی - جمعیت شناسی(کارشناسی ارشد)کارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانیعلوم اجتماعیعلوم ارتباطات(دکتری)دکترای تخصصی
دانشکده علوم انسانیعلوم اجتماعیعلوم ارتباطات اجتماعی(کارشناسی ارشد)کارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایهژئوفیزیک ( دکتری. Ph. D در گرایش زلزله شناسی )دکتری زلزله شناسیدکترای تخصصی
دانشکده علوم پایهژئوفیزیک ( دکتری. Ph. D در گرایش زلزله شناسی )زلزله شناسی ( دکتری . Ph. D )دکترای تخصصی
دانشکده علوم پایهژئوفیزیک ( دکتری. Ph. D در گرایش زلزله شناسی )زلزله شناسی ( کارشناسی ارشد )کارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایهژئوفیزیک ( دکتری. Ph. D در گرایش زلزله شناسی )لرزه شناسی ( کارشناسی ارشد )کارشناسی ارشد
دانشکده علوم انسانیکتابداری واطلاع رسانیکتابداری و اطلاع رسانی (دکتری)دکترای تخصصی
دانشکده علوم پایهزمین شناسی ( کارشناسی )زمین شناسی ( کارشناسی )کارشناسی
دانشکده علوم پایهزمین شناسی ( کارشناسی )زمین شناسی اقتصادی ( کارشناسی ارشد )کارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایهزمین شناسی ( کارشناسی )زمین شناسی مهندسی ( کارشناسی ارشد )کارشناسی ارشد
دانشکده علوم پایهزمین شناسی ( کارشناسی )پترولوژی ( کارشناسی ارشد )کارشناسی ارشد